Skrevet Af: Marwan Abugabbara, Lund tekniska högskola

Fredagen den 11 juni presenterade Marwan Abugabbara sin licentiatuppsats vid Lunds tekniska högskola. Uppsatsen beskriver utvecklingen av en simuleringsmodell för femte generationens fjärrvärme/kyla-nät (5GDHC). Femte generationen kopplar samman värmepumpsförsedda byggnader genom ett lågtempererat termiskt nätverk. Detta ökar potentialen för integrering av förnybara lågtempererade energikällor såsom geoenergi. Det lågtempererade termiska nätverket i femte generationen kan även leverera samtidig värme och kyla till de anslutna byggnaderna. Hitta och läs hela licentiatuppsatsen här: Modelling and Simulation of the Fifth-Generation District Heating and Cooling

Illustration av en modell som beskriver ett femte generationens fjärrvärme/kyla-nät.

Illustration av en modell som beskriver ett femte generationens fjärrvärme/kyla-nät.

Den utvecklade modellen delar in systemet i tre huvuddelar som representerar byggnadernas undercentraler, det oisolerade rörnätverket, och en balanserande enhet som fungerar som en extern energikälla. Varje huvuddel modelleras för sig för att öka flexibiliteten i modellering av olika utformningar med olika ingående systemkomponenter.

Simuleringar genomförda på ett verkligt 5GDHC-nätverk i Lund i Sverige visar flera fördelar med femte generationens system. Bland fördelarna återfinns återvinning av tillgänglig spillvärme som i tidigare generationers nätverk förloras till omgivande luft. En annan vinst är att femte generationens nätverk ökar samhällets samverkan och robusthet genom att koppla samman byggnader som konsumerar och producerar värme vid samma tidpunkt i samma nätverk. Dessa fördelar minskar i slutändan primärenergibehovet och koldioxidutsläppen.

Licentiatuppsatsen är en del av ett arbetspaket som ingår i COOLGEOHEAT-projektet. Den utvecklade modellen kommer att utökas framöver för att analysera vinsterna med geoenergibaserade 5GDHC-nätverk. Detta kommer att göras genom att jämföra prestandan hos luft-vatten-värmepumpar i den balanserande enheten, med vatten-vatten-värmepumpar i en säsongslagrande geoenergianläggning. Dessutom kommer en detaljerad rörledningsmodell att utvecklas och läggas till den nuvarande modellen, för att beskriva värmeöverföringen och den längsgående temperaturprofilen i oisolerade rörledningar. Den tekniska modellen lägger grunden för utveckling av en ekonomisk modell som understöd för planering, dimensionering och drift av 5GDHC-nätverk. 

Partnerne i projektet