Skrevet af: Mikael Erlström fra Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

Ökad samverkan och förståelse mellan ingenjörer, tekniker och designers av geotermianläggningar, och geologer är en viktig del i att hållbart kunna utnyttja marken för ytnära geotermi på bästa sätt. Inom COOLGEOHEAT ingår bland annat att kommunicera vilken typ av geologisk information som finns och hur den kan ge mervärde för utformningen av en brunnspark för femte generationens fjärrvärmesystem för värme och kyla (5GDHC).

Geologisk information och kunskap om de platsspecifika geologiska förutsättningarna är viktig. Med kunskap om jordlagren uppbyggnad, jorddjup, berggrundens uppbyggnad, grundvattenförhållanden och markens värmeledande egenskaper kan systemen utformas på bästa sätt avseende borrdjup, effektuttag och miljöpåverkan.

I många fall är dagens tekniska systemlösningar baserade på standardiserade beräkningar från homogena markförhållanden. Vi vet dock, speciellt för Sverige, att det finns stora lokala geologiska variationer som har stor betydelse för borrdjup, effektuttag och påverkansområde. Vi vet också att en felaktig design kan resultera i otillräcklig effekt, dyra borrkostnader, påverkade grundvattenmagasin och oönskad termisk påverkan på miljön. Genom god kunskap om markens uppbyggnad minskar risken för att detta ska ske.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) tar idag fram och tillhandahålla anpassad information för den yträna geotermin. Här ingår riktlinjer för borrning (Normbrunn-16), nationell jorddjupsmodell och information om berggrundens värmeledningsförmåga, värmekapacitet, grundvattenförhållanden, grundvattentemperaturer med mera. Dessutom finns en nationell databas med borrade brunnar.  Varje år tillkommer ca 20000 nya energiborrningar i databasen. Flera av dessa tjänster finns idag som kartvisare på SGUs hemsida och som mobilapplikation.

Just nu pågår ett arbete att samla all dessa verktyg i en geoenergiapplikation som bedöms vara färdig inom tidsramen för COOLGEOHEAT. Idag kan man redan via SGUs kartvisare få information om; jorddjup, brunnar, jordlager, berggrund, hydraulisk konduktivitet i berggrunden. Dessa kommer att kompletteras med datapunkter med termisk ledningsförmåga och värmekapacitet samt en nationell prognoskarta för berggrundens värmeledningsförmåga.

 

Exempel på geologisk information från Sveriges geologiska undersökning som kan vara viktig för bedömning av borrning och utformning av anläggning för ytnära geotermi. Merparten av informationen finns idag även tillgänglig via SGUs mobilapplikation

Exempel på geologisk information från Sveriges geologiska undersökning som kan vara viktig för bedömning av borrning och utformning av anläggning för ytnära geotermi. Merparten av informationen finns idag även tillgänglig via SGUs mobilapplikation.

Partnerne i projektet