Formålet med projektet COOLGEOGHEAT er via et øget tværnationalt samarbejde at udvikle udvikling af nye teknologier, nye kontrolinstrumenter og metoder til at fremme øget produktion af vedvarende energi.

Klimaforandringerne og den deraf afledte grønne omstilling fra fossile brændsler til vedvarende energi er globale udfordringer, som kalder på løsninger på tværs af regionale og nationale grænser. Hovedformålet med projektet COOLGEOHEAT er netop at adressere ovenstående udfordring ved at øge produktionen og distributionen af vedvarende energi til kollektiv varme- og køleforsyning i Sverige og Danmark. Projektet bidrager derved direkte til at opfylde indsatsområdet "Grøn økonomi" i Interreg-ØKS-programmet. Hovedformålet opnås ved et tværregionalt projektsamarbejde om udvikling af nye tekniske, økonomiske og forretningsmæssige styringsinstrumenter og -metoder til 5th Generation District Heating and Cooling systems (5GDHC) mellem virksomheder, kommuner og forskningsinstitutioner i Sverige og Danmark, der hver især har relevante, men komplementære kompetencer inden for energibranchen. Projektet bidrager således direkte til at opbygge et videns-og relationsnetværk mellem partnerne på tværs af landegrænser.

Termonet